نوار پیشرفت پیشفرض

طراحی وب 80%
طراحی اپ 95%
توسعه وب 85%
طراحی وب 80%
طراحی اپ 95%
توسعه وب 85%

نوار پیشرفت چند رنگی

Web Design 80%
Mobile Interface 95%
Web Development 85%
Web Design 80%
Mobile Interface 95%
Web Development 85%